Bude Branislav Mezei dodatočne potrestaný alebo nie?

5.3.2018
Určite väčšina z vás zaregistrovala škaredý faul na Maťa Giľáka v našom víťaznom stretnutí v Nitre. Hrubý zákrok Branislava Mezeia mal za následok, že Matej utrpel otras mozgu a strávil tri dni v nemocnici.

Tento zákrok si môžete pozrieť na tomto videu

Trest udelený hráčovi Mezeiovi sa nám zdal nedostatočný a preto sme v zmysle Disciplinárneho poriadku SZĽH (Článok 33, odsek 3., bod g)), požiadali dňa 22. februára 2018 o jeho dodatočné potrestanie. K žiadosti sme priložili všetky náležitosti (2x videozáznam sporného momentu, lekársku správu) potrebné k tomu, aby DK SZĽH do desiatich dní v zmysle DP SZĽH (Článok 33, odsek 2.) rozhodla, či začne disciplinárne konanie voči B. Mezeiovi alebo náš podnet odmietne. Keďže nás DK SZĽH, v zmysle DP SZĽH (Článok 33, odsek 6.), nevyzvala na doplnenie podnetu a predloženie súvisiacich podkladov, považujeme predložené dokumenty za dostatočné a nič nebráni, aby DK SZĽH vybavila náš podnet, v zmysle DP SZĽH (Článok 33, odsek 5.), bezodkladne. Podľa našich informácií mala DK SZĽH od podania našej žiadosti zasadnutie už dvakrát, ale toto rozhodnutie, ktoré by malo byť zverejnené formou úradnej správy na webovom sídle SZĽH, v zmysle DP SZĽH (Článok 33, odsek 2.), zverejnené stále nie je. Dôvod nečinnosti DK SZĽH v tejto veci je preto pre nás neznámy a zároveň vyvolávajúci pochybnosti o tom, čo je vlastne skutočná príčina nečinnosti DK SZĽH.Na margo samotného zákroku B. Mezeia máme nezáväzné vyjadrenie viacerých športových odborníkov, ktorí brali do úvahy aj viacnásobné potrestania B. Mezeia za podobné zákroky v minulosti.Taktiež sme kvôli zamedzeniu akýchkoľvek pochybností pri rozhodovaní o tomto prípade vzniesli námietku zaujatosti, v zmysle Štatútu DK SZĽH (Článok 9, odsek 3.), voči Predsedovi DK SZĽH JUDr. Rastislavovi Jakubovičovi, ktorý je podľa nášho názoru v tejto veci predpojatý. Blízka osoba predsedu komisie (§ 116 Občianskeho zákonníka) je hráčom MMHK Nitra, ktorý je v združení s HK Nitra s.r.o. Podľa čl. 24 ods. 1 a čl. 31 ods. 1 Disciplinárneho poriadku SZĽH sú disciplinárne orgány povinné dbať, aby disciplinárne konanie a jeho priebeh rešpektovali zásady spravodlivého procesu.

JUDr. Rastislav Jakubovič je sudcom Okresného súdu v Galante a vie čo znamená rešpektovanie tejto zásady. Menovaný však ako predseda disciplinárnej komisie SZĽH, za ktorej činnosť zodpovedá, v tomto konkrétnom prípade a preukázateľne aj v ďalších prípadoch sa podieľa na porušovaní Disciplinárneho poriadku SZĽH a Štatútu DK.V danom prípade by sme očakávali, vzhľadom na jeho vzťah s klubom HK Nitra s.r.o., že sa sám vzdá rozhodovania tohto prípadu. Sú tu zjavné pochybnosti o jeho nestrannosti, a to pre jeho vzťah ku klubu, ktorého je Branislav Mezei členom a tiež, pre porušovanie predpisov SZĽH pri riešení tohto i ďalších prípadov disciplinárnej komisie SZĽH.

Je možné, že takýmto výkonom funkcie predsedu DK SZĽH porušuje JUDr. Rastislav Jakubovič ako sudca aj čl. 2 ods. 1 až 3 Etického kódexu sudcu na Slovensku a ak bude v takýchto aktivitách pokračovať, obrátime sa v tejto veci na Súdnu radu SR.


HC ´05 iClinic BANSKÁ BYSTRICA
Bude Branislav Mezei dodatočne potrestaný alebo nie?