Vážení fanúšikovia a priaznivci hokejového klubu HC ´05 Banská Bystrica, dovoľte, aby sme prostredníctvom tohto príspevku ozrejmili stanovisko vedenia klubu k mediálne prezentovaným informáciám o údajne zmarenom Kongrese Slovenského zväzu ľadového hokeja  (SZĽH), ktorý sa konal v Bratislave dňa 18.03.2022.

Právny poriadok vychádza v rovine súkromného práva z pravidla čo nie je zakázané, je dovolené, teda umožňuje, aby si subjekty súkromného práva upravili svoje vzťahy podľa vlastných predstáv, vždy však v limitách ústavnosti a zákonnosti. Preto akýkoľvek právny vzťah, ktorý sa v podmienkach Slovenskej republiky medzi subjektmi súkromného práva rozvinie, musí byť v súlade so zákonom.

V podmienkach vykonávania športovej činnosti je takým zákonom predovšetkým Zákon o športe, ktorý kladúc dôraz na riadnu správu národných športových zväzov, SZĽH nevynímajúc, týmto umožňuje prijímať autonómne pravidlá, ktorými riadia a spravujú svoju organizáciu a vykonávanie športovej činnosti, ktorú majú v pôsobnosti.

Ak má národný športový zväz riadne vykonávať svoju pôsobnosť a zabezpečovať úlohy a rozhodovacie procesy s tým súvisiace, ako elementárne sa javí, aby predovšetkým jeho najvyšší orgán (v podmienkach SZĽH je ním Kongres) prijímal rozhodnutia na zasadnutiach v súlade so stanovami.

Vychádzajúc z uvedeného, majúc na zreteli základné princípy – princíp čestnosti (podľa ktorého členovia, orgány a pracovníci SZĽH sú pri výkone svojej činnosti svedomití a čestní, a vylučujú akékoľvek protiprávne konanie a akékoľvek konanie v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi) a princíp rovnosti (podľa ktorého SZĽH s každým členom zaobchádza rovnako v jeho právach i povinnostiach, členovia rovnakého druhu majú rovnaký prístup k právam a rovnakým dielom rešpektujú svoje povinnosti, dodržiavajúc schválené Stanovy SZĽH), ktorými sa SZĽH podľa Stanov SZĽH vo svojej činnosti riadi, sme ako riadny člen SZĽH nemohli na Kongrese konanom dňa 18.03.2022 konať inak, ako svojou nečinnosťou prispieť k zamedzeniu uznášaniaschopnosti tohto orgánu.

Primárnym dôvodom, ktorý nás k zaujatiu uvedeného postoja viedol, bola tá skutočnosť, že v rozpore so Stanovami SZĽH, ktoré na základe zákonného zmocnenia upravujú tzv. kľúč delegátov (teda rozdelenie celkového počtu hlasov v Kongrese) tým spôsobom, že zohľadňujú počet družstiev riadneho člena a úroveň súťaže v uplynulej súťažnej sezóne, v ktorej jednotlivé družstvá riadneho člena dokončili súťaž v zmysle pravidiel príslušnej súťaže, boli na Kongrese konanom dňa 18.03.2022 jednotlivým členom pridelené hlasy podľa prebiehajúcej neukončenej súťažnej sezóny 2021/2022 (ako to vyplýva z Notárskej zápisnice osvedčujúcej túto skutočnosť). Takto nesprávne určeným počtom hlasov sme sa mali prezentovať a následne hlasovať o všetkých bodoch programu Kongresu, od schválenia samotného programu Kongresu a jeho rokovacieho poriadku, cez návrhy týkajúce sa mládežníckych kategórií SZĽH a voľbu prezidenta SZĽH, členov Výkonného výboru a členov ostatných orgánov SZĽH, až po návrh na zmenu Stanov SZĽH (ktorý bol v zmysle navrhovaného programu SZĽH až jeho posledným bodom). Prezentovať sa a hlasovať nesprávne určeným počtom hlasov by nepochybne znamenalo akceptovať nezákonnosť a prispieť k nelegitímnemu priebehu Kongresu a nulite na ňom prijatých rozhodnutí.

Uvedený záver podčiarkuje fakt, že ustanovenie Stanov SZĽH upravujúce kľúč delegátov malo byť podľa návrhu rokovacieho poriadku SZĽH zmenené akýmsi bližšie nešpecifikovaným rozhodnutím Kongresu. Odhliadnuc od toho, že pre akúkoľvek zmenu Stanov SZĽH sa vyžaduje zodpovedajúci návrh Výkonného výboru (nebol predložený) a riadne zaradenie navrhovanej zmeny Stanov SZĽH do programu Kongresu (nebola zaradená), na rozhodnutie Kongresu o zmene Stanov SZĽH sa vyžaduje súhlas kvalifikovanej väčšiny, ktorou sa rozumie trojpätinová väčšina zo všetkých hlasov (ktorou členovia, ktorí sa na Kongrese prezentovali, nedisponovali). Na tomto mieste pre vylúčenie pochybností uvádzame, že hoci bol do návrhu programu Kongresu zaradený ako samostatný bod návrh na zmenu Stanov SZĽH, podľa samotného návrhu, ktorý nám bol doručený spolu s pozvánkou na Kongres, mali byť Stanovy SZĽH na Kongrese konanom 18.03.2022 zmenené výlučne v rozsahu ustanovení týkajúcich sa športu in-line hokeja, pre ktorý už IIHF (a teda ani SZĽH) nemá pôsobnosť. Rozhodnutie Kongresu o zmene kľúča delegátov nepredpokladal ani navrhovaný program Kongresu.

Okrem nesprávne určeného počtu hlasov, sme ako zásadný vnímali aj rozpor navrhovaného priebehu volieb do orgánov SZĽH so Stanovami SZĽH, ktorý bol daný tým, že hoci Stanovy SZĽH, a nadväzne na ne aj Volebný poriadok SZĽH požadujú, aby voľby na Kongrese prebiehali tajným hlasovaním, hoci s využitím elektronického hlasovacieho zariadenia, návrh rokovacieho poriadku Kongresu určoval, že hlasovanie na Kongrese sa uskutoční prostredníctvom elektronického hlasovacieho zariadenia, ktoré ak nebude dostupné alebo dôjde k jeho poruche, o všetkých návrhoch sa bude hlasovať verejne, zdvihnutím mandátového lístka. Tajnosť hlasovania znamená slobodu hlasovania a ako taká predstavuje imanentný prvok každého volebného práva, preto jej výslovné vylúčenie považujeme v demokratickej spoločnosti za neprijateľné.

Preto vnímame ako nehorázne, keď po upozornení na uvedené nedostatky, s ktorými sa stotožnil aj kontrolór SZĽH a nezávislý pozorovateľ určený Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, ktorý bol na Kongrese prítomný, pán Miroslav Šatan znevažujúco označil členov poukazujúcich na Kongrese na jeho nezákonnosť nádorom slovenského hokeja. Rovnako neobstojí ani očiernenie, že naším (ne)konaním sme poškodili hokejovú mládež, naopak, za rukojemníka si ju vzali tí, ktorí sa rozhodli postupovať pri príprave a zvolaní Kongresu a na jeho zasadnutí v rozpore so Stanovami SZĽH. Je povinnosťou Výkonného výboru a Volebnej komisie pripraviť a zvolať Kongres tak, aby rozhodnutia na ňom prijaté mali plnú legitimitu a ich zákonnosť bola nespochybniteľná. Konečnú zodpovednosť za nehospodárne nakladanie so zväzovými prostriedkami, ku ktorému nepochybne došlo a ktoré je nám rovnako nespravodlivo pripisované, znáša ako prezident SZĽH práve pán Miroslav Šatan a členovia výkonných orgánov SZĽH.

V súvislosti so schvaľovaním návrhu na zmenu vekových kategórií v mládežníckych súťažiach SZĽH, reorganizáciu mládežníckych súťaží SZĽH a zmenu kritérií, účelu a rozdelenia finančných prostriedkov z príspevku uznanému športu na účel rozvoj talentovaných športovcov v zmysle zákona o športe, o ktorých bodoch programu Kongresu podľa našich informácií panuje medzi členmi SZĽH všeobecná názorová zhoda, si dovoľujeme poukázať na oprávnenie Kongresu dané zákonom o športe hlasovať v čase krízovej situácie o týchto otázkach per rollam (teda v listinnej podobe s využitím poštových služieb alebo prostredníctvom elektronických prostriedkov), ktoré dnes vzhľadom na vyhlásenú mimoriadnu situáciu (rovnako ako tomu bolo počas naposledy vyhláseného núdzového stavu, keď už bola reforma mládežníckeho hokeja spracovaná a odprezentovaná) vie pálčivú problematiku hokejovej mládeže vyriešiť takmer okamžite a verejne vyzvať Výkonný výbor na zváženie tejto možnosti.

Tak ako extraligové kluby by bez SZĽH nemali zodpovedajúcu zastrešujúcu entitu a platformu vzájomnej spolupráce, ktorá nepochybne vytvára priaznivé prostredie na rozvíjanie a zlepšovanie slovenského hokeja, ani vedenie SZĽH, na čele s prezidentom pánom Miroslavom Šatanom by bez podpory „nezaprezentovaných“ členov, ktorých hlasy tvoria približne 44 % hlasov delegátov kongresu SZĽH, nemalo relevantnú podporu slovenskej hokejovej obce. Vyjadrujeme preto úprimné presvedčenie, že vzniknutá situácia sa vyrieši k spokojnosti všetkých zainteresovaných strán. Pre nájdenie konsenzu a riešenia budú extrémne dôležité nastávajúce dni a týždne.

Vedenie HC ´05 Banská Bystrica je každopádne otvorené dialógu a pripravené podať pomocnú ruku k stabilizovaniu situácie v slovenskom hokeji.